Мой Профиль
  • Гость
  • Настройки
  • Выход


Արեք այս ամենը հենց այսօր!!!!!
 1. Դադարե'ք անցկացնել ժամանակն այն մարդկանց հետ ովքեր "քամում են" Ձեզ կամ ցածրացնում են Ձեր արժեքավորությունը:
 2. Դադարե'ք փախչել սեփական պրոբլեմներից;
 3. Դադարե'ք խաբել ինքներդ Ձեզ:
4. Մի' փորձեք լինել այլ մարդ: 
5. Դադարե'ք փնտրել ինչ-որ մեկին, որպեսզի լինեք երջանիկ: 
6. Դադարե'ք կառչել անցյալից: 
7. Դադարե'ք վախենալ սխալներից: 
8. Դադարե'ք մեղադրել Ձեզ անցյալի սխալների համար:
 9. Դադարե'ք չափից ավել մտահոգվել: 
10. Դադարե'ք ծախսել ժամանակը բացատրությունների վրա: 
11. Դադարե'ք Ձեր պրոբլեմների մեջ ուրիշին մեղադրել:
12. Դադարե'ք ամեն ինչ իդեալական անելու փորձերը: 
13. Դադարե'ք մրցակցել բոլորի հետ: 
14. Դադարե'ք նախանձել: 
15. Դադարե'ք բողոքել և խղճալ Ձեզ: 
16. Դադարե'ք թույլ տալ ուրիշներին, որ իջեցնեն Ձեզ իրենց մակարդակին:
17. Դադարե'ք անշնորհակալ լինելը: